Checkout

هشدار: برای استفاده از ارسال Wiloke، باید WebHook را برای هر دروازه پرداخت تنظیم کنید. شما می توانید آموزش راه اندازی WebHook را با رفتن به مستندات -> Search for WebHook بیابید. این پیام پس از تغییر حالت زنده نمایش داده نمی شود
شناسه طرح الزامی است